Algemene Inligting
TUIS
AKADEMIE
ALGEMEEN
KOMMUNIKASIE
KOSHUIS
KULTUUR
LEERDERSAKE
NUUS
ONDERSTEUNERSKLUB
SOSIAAL
SPORT
KONTAK EN DOKUMENTE
OUDSKOLIER
    Foto Blaaie
Algemeen
Sport
Kultuur
  SKOOLRE╦LS

KLIEK HIER OM VOLLEDIGE GEDRAGSKODE TE SIEN

2.  ALGEMENE SKOOLORGANISASIE

2.1  Aantree en beweging in gange

1.  Sodra die eerste klok aan die begin van die skooldag of na 'n pouse lui, moet die
     leerlinge dadelik by die onderskeie rye inval.  Wanneer die tweede klok lui, moet
     leerlinge stil bly en stil staan.  Leerlinge tree aan in die klasgroep se ry waarheen
     hy/sy die daaropvolgende periode is.

2.  Klasgroepe stap in enkelgelid en hou so ver moontlik links.

3.  Leerlinge wag ordelik in stilte voor 'n personeellid se klaskamer.  Leerlinge mag
     nie sonder toestemming die klaskamer betree nie.

4.  Leerlinge volg die kortste roete beskikbaar na elke klas.

5.  Die skool begin in die somer om 07:15 en in die winter om 07:45.  Geen
     laatkommery sal toegelaat word nie.  Indien 'n leerling om een of ander rede laat
     kom, moet hy eers by die skoolhoof aanmeld.

2.2  Afwesigheid / Siekte

1.  Leerlinge mag nie sonder toestemming afwesig wees van 'n klas, vir 'n gedeelte
     van die dag of vir 'n volle skooldag nie.  Indien 'n leerling wel afwesig is, moet 'n
     brief die volgende dag ingehandig word waarin sy/haar ouers 'n
     verduideliking/rede verskaf.  Afwesighede tydens toetse en eksamens kan
     alleenlik aanvaar word indien 'n doktersertifikaat ingehandig word.  Waar ander
     redes geld, moet ouers asseblief met die hoof skakel, indien moontlik vooraf bv.
     by begrafnisse.

2.  Wanneer 'n leerling om 'n dringende en grondige rede vir 'n gedeelte van 'n
     skooldag afwesig moet wees nadat hy/sy reeds op daardie betrokke dag vir 'n
     gedeelte van die skooldag teenwoordig was, moet hy/sy eers die toestemming
     van die skoolhoof of sy gemagtigde verkry .  Sonder hierdie toestemming mag
     geen leerling die skoolterrein gedurende die amptelike skoolure verlaat nie.

3.  Wanneer 'n leerling gedurende die loop van die skooldag siek of beseer raak,
     moet die betrokke leerling by die skoolhoof of sy gemagtigde aanmeld.


2.3  Klaskamerdissipline

1.  Leerlinge betree die klaskamer in stilte en neem hul onderskeie plekke in, haal
     hulle boeke dadelik uit, wag op die groet van die onderwyser en gaan sit.

2.  Klasse moet netjies en skoon gehou word (ook onder die banke).

3.  Geen leerling mag van sitplek verander sonder die toestemming van die betrokke
     personeellid nie.

4.  Leerlinge moet te alle tye stil sit en stil bly en mag onder geen omstandighede 'n
     steurnis wees nie.

5.  Wanneer 'n leerling 'n steurnis is tydens 'n les, sal hy/sy gevra word om die klas
     te verlaat.

6.  Alle leerlinge het die reg op onderrig in 'n netjiese, ordelike en veilige omgewing.

7.  Leerlinge mag onder geen omstandighede op banke of mure krap nie.

8.  Alle redelike opdragte wat personeel aan leerlinge opdra, moet stiptelik en
     noukeurig uitgevoer word.

9.  Leerlinge word nie normaalweg toegelaat om tydens 'n les die klaskamer te
     verlaat nie.

10.  Akademiese werk moet stiptelik op datum gehou word en daar moet deeglik vir
       toetse voorberei word.

11.  Geen leerder mag in die klas eet of vloeistof drink nie.

12.  Die hand- en skryfboeke vir elke les moet elke dag teenwoordig wees.

13.  Die hand- en skryfboeke moet op die voorgeskrewe manier oorgetrek word.

14.  Wanneer enige personeellid tydens 'n periode die klaskamer binnekom, moet
       leerlinge opstaan en wag op toestemming om te gaan sit.


2.4  Voorbereiding en tuiswerk

1.  Leerlinge moet ten volle voorbereid na elke les toe kom. (Handboeke,
     skryfboeke, skryftoerusting, ens.)

2.  Tuiswerk word deurlopend bepunt.  Daarom moet dit te alle tye deeglik, netjies
     en volledig gedoen word.

3.  Indien 'n leerling weens siekte afwesig is op 'n dag waarop 'n toets geskryf word,
     moet 'n mediese sertifikaat ingehandig word, anders word 'n nul vir die toets
     toegeken, tensy daar vooraf met die skoolhoof gereël is.


2.5  Algemeen

1.  Voor skool, gedurende pouses of na skool mag niemand sonder toestemming in
     'n klaskamer, saal, omgewing van die busse of hoofingang van die skool wees
     nie.

2.  Leerlinge word nie toegelaat om motors of motorfietse op die skoolterrein te
     parkeer sonder toestemming nie.

3.  Verlore goedere wat opgetel word, moet dadelik by die kantoor ingehandig word.

4.  Geen afknouery, bakleiery of ontgroening word toegelaat nie.

5.  Geen gevaarlike speletjies mag gespeel word nie.

6.  Die kleedkamers is nie 'n kuierplek of speelplek nie.  Dit moet altyd netjies gelaat
     word.

7.  Geen fisiese kontak word tussen leerlinge toegelaat terwyl hulle in skooldrag
     geklee is nie bv. hande vashou en hand om die lyf staan of loop nie.

8.  Seuns word nie toegelaat om hand in die sak te staan of te stap nie.

9.  Geen kentekens of geskryf word op die liggaam van leerlinge toegelaat nie.

10.  Geen kougom mag in skool- of sportdrag gekou word nie.
      
11.  Papiere en blikkies moet altyd in vullisblikke gegooi word.  Blomme, bome en
       struike mag nie beskadig word nie.

12.  Leerlinge mag nie met brandblussers en elektriese skakelborde peuter nie.

13.  Die personeel- en afrolkamer is verbode terrein vir leerlinge.

14.  Geen onaanvaarbare taalgebruik word toegelaat nie.

15.  Leerlinge mag nie op die skoolgrond in besit wees van sigarette of op die
       skoolgrond of in die openbaar rook nie.

16.  Geen rassistiese opmerkings word toegelaat nie.

17.  Geen leerling mag op die skoolgronde in besit wees van 'n gevaarlike wapen of
       pornografiese materiaal nie.

18.  Geen leerling mag in besit wees of onder die invloed van dwelmmiddels of
       alkohol wees nie.

19.  Skooltasse mag slegs van die voorgeskrewe tipe wees, met harde kante.
       Slegs die leerling se naam en van mag op die tas geskryf word.

20.  Alle selfone moet voor skool by die sekretaresse ingehandig word en mag eers
       na afloop van die skooldag afgehaal word.


SLOTOPMERKING

1.  Hierdie skool leef die erkende Christelike norme en waardes uit.  Die erkende Christelike reëls, waardes en norme geld ook hier soos in elke ouerhuis.   Diefstal, vuil taal, oneerlikheid, ens. hoort dus nie hier nie.

2.  'n Ingeskrewe leerling van hierdie skool dra te alle tye hierdie skool se beeld uit.  Leerlinge se optrede en gedrag, selfs in hulle privaat hoedanigheid, moet dus ook hiervan getuig - selfs al is hulle nie in skooldrag geklee nie.