Algemene Inligting
TUIS
AKADEMIE
ALGEMEEN
KOMMUNIKASIE
KOSHUIS
KULTUUR
LEERDERSAKE
NUUS
ONDERSTEUNERSKLUB
SOSIAAL
SPORT
KONTAK EN DOKUMENTE
OUDSKOLIER
    Foto Blaaie
Algemeen
Sport
Kultuur
  LEERDERSAKE

HOëRSKOOL MONTAGU : GEDRAGSKODE

1.  AANHEF

1.1  'n Gedragskode is nodig om ons waardes, visie en missie te laat realiseer en die
       opvoedkundige doelstellings van die skool te bereik.

1.2  Orde, dissipline en respek vorm die grondslag vir sukses en 'n gelukkige
       skoolgemeenskap.

1.3  Hierdie gedragskode moet stiptelik deur elke ingeskrewe leerling van ons skool
       nagekom word.  Verontagsaming van enige deel hiervan stel die leerling bloot    
       aan strafmaatreëls soos deur die Beheerliggaam bepaal en deur die skoolhoof
       toegepas.

1.4  Hierdie gedragskode erken die gesag van die Bybel, die Onderwyswette en die
       Grondwet van Suid-Afrika en die regte daarin vervat.

2.  DOELSTELLINGS

2.1  Om aan elke leerling die geleentheid te gee om binne 'n Christelike omgewing
       sy/haar  vermoëns en talente optimaal te verwesenlik.

2.2  Die handhawing van 'n veilige omgewing waar elke leerling maksimaal
       voorberei kan word vir die volwasse lewe.

2.3  Die skepping van 'n gedissiplineerde leerkultuur.

2.4  Nie om in boeie te slaan nie, maar juis om vryheid te bied binne die wete van
       wat ek mag en die wete dat ek beskerm word.


3.  WAARDES, VISIE EN MISSIE

3.1  ONS WAARDES

Ons dien die Drie-enige God en gee Sy Woord 'n ereplek in ons lewe

Ons dien ons taal, ons nasie en ons land

Ons dien ons gemeenskap en medemens

Ons gehoorsaam en respekteer ons ouers en meerderes

Ons stry 'n stryd vir die behoud van die goeie en streef die ontwikkeling van 'n Christelike karakter na

Ons woord is ons eer

Ons dien ons skool en streef daarna om sy goeie naam uit te bou

Ons streef daarna om eerlik, opreg, getrou en vriendelik te wees

Ons jaag wysheid en kennis na

Ons glo dat om die Here te dien en die kwaad te vermy die beginsel van wysheid is

Ons eerbiedig die leuse van ons skool:

"Sonder God is alles tevergeefs"

3.2  VISIE

'n Skoolomgewing waarin die potensiaal van almal op geestelike, akademiese, kulturele en sportgebied optimaal verwesenlik kan word en leerlinge in hul totaliteit kan ontwikkel.

3.3  MISSIE

Die missie van die Hoërskool Montagu is om elke leerling deur goeie gebalanseerde Christelike opvoedende onderwys op doelgerigte en planmatige wyse met behulp van Afrikaans as voertaal te begelei tot volwassenheid sodat hy/sy eendag sy/haar plek in die naskoolse lewe op 'n verantwoordelike wyse kan inneem.